Giriş Kayıt ol Avatar

Müşteri Tanıma Esasları

 •  TARAFLAR

İşbu Müşteri Tanıma Esasları, Crypto Exchanges Teknoloji A.Ş. ile cryptoexchanges.com Internet adresinden sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu Siteye üye olan gerçek kişi/kişiler arasında düzenlenmiştir ve halihazırda yürürlükte bulunan Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir bütünüdür. İşbu Müşteri Tanıma Esasları, Kullanıcı Sözleşmesi’ne bağlıdır ve bu Sözleşme ile birlikte geçerlidir. Bu metinde yer alan hiçbir hüküm, Kullanıcı Sözleşmesi’nden ayrı ya da farklı bir şekilde yorumlanamayacağı gibi, bu metin ile Kullanıcı Sözleşmesi arasında bir çelişki bulunması halinde, Kullanıcı Sözleşmesi geçerlidir.
İşbu Müşteri Tanıma Esasları kapsamında Crypto Exchanges Teknoloji A.Ş. ile cryptoexchanges.com Internet adresinden sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu Siteye üye olan gerçek kişi/kişiler birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 • KONU

Crypto Exchanges Teknoloji A.Ş., 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” uyum çerçevesinde etkin bir mücadele yöntemi olarak “Müşterini Tanı” prensibini benimsemiştir. cryptoexchanges.com Internet adresinden SİTE sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu Siteye üye olan gerçek kişi/kişiler, Taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin belirtilen mevzuatlara uygun, karşılıklı güvene ve açıklığa dayanacak şekilde sürdürülebilmesi için bu metinde yer alan müşteri kabul şartlarına ve müşterinin tanınmasına yönelik düzenlemeleri okumuş, anlamış ve kendisine atfedilen bütün yükümlülükleri peşinen kabul etmiş sayılır.

 •  TANIMLAR ve KISALTMALAR

MTE: İşbu Müşteri Tanıma Esasları’nı ve içeriğini ifade eder.
Crypto Exchanges: Site’nin işletmecisi olan Crypto Exchanges Teknoloji A.Ş. ünvanlı şirket, Türk Hukukuna göre kurulmuş olan bağımsız özel hukuk tüzel kişiliğini ifade eder. Crypto Exchanges, kendi adına ticari faaliyette bulunmakta olup herhangi bir yurt içi ya da yurt dışı tüzel kişiliğin acentesi, şubesi ya da temsilcisi değildir.
Kullanıcı/Kullanıcılar: SİTE’ye işbu sözleşmeyi kabul ederek üye olan gerçek kişi/kişileri ifade eder. Şu anda tüzel kişi üyeliği kabul edilmemektedir.
Site : cryptoexchanges.com adresli internet Sitelerinden sunulmakta olan web sayfaları, web uygulamaları, uygulama programlama ara yüzleri (API) ve mobil uygulamaların tamamını içerecek şekilde Crypto Exchanges tarafından yönetilen kripto para alım satım sistemini ifade eder.
Kripto Para: Özel yazılım algoritmaları kullanılarak şifrelenmiş ve sanal ortamda el değiştirme esasına dayalı olarak işlem gören sanal para birimleridir. Kripto paraların, tedavülde olan merkezi kayıt kuruluşları denetimindeki (örneğin TL ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) resmi para birimlerinde olduğu gibi, fiziki karşılıkları olmayıp bu kripto paralar herhangi bir merkezi kayıt kuruluşu denetiminde de değildir.. Kripto paralar “Blockchain” adı verilen dijital veri tabanları üzerinden işlem görmektedir. Kullanıcıların kripto paraların özelliklerini bildikleri ve anladıkları Crypto Exchanges tarafından kabul edilir.
Kripto Para Cüzdanları: Kullanıcıların hesaplarına tanımlayabilecekleri, her biri kendine özgü ve tekrarlanmayan sanal cüzdan adresleridir. Her bir kripto para çeşidi için ayrı adres algoritması ve şifrelemesi kullanılan, farklı bir cüzdan kullanılmaktadır.

 •  Crypto Exchanges TARAFINDAN MTE KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER ve İŞLEYİŞ

Crypto Exchanges, aşağıdaki hususlarda mevzuata uygun olarak oluşturduğu politika ve prosedürler kapsamında gerekli tedbiri alır ve eylemlerde bulunur.
Crypto Exchanges,

 • Üyelik sahibinin kimliği tespit edilir,
 • Kullanıcı işlemlerinin hedefi (işlem neticesinde fayda sağlayan özel ya da tüzel kişi) gerektiğinde tespit edilir
 • Kullanıcı’nın gerçekleştirmek istediği işlemin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi edinir
 • Kullanıcı’nın hizmeti kullanım durumunun ve gerçekleştirdiği işlemleri izler,
 • Şüpheli olarak görülen Kullanıcı ya da işlemlere yönelik tedbirleri alır.

Crypto Exchanges, Site'nin işlerliğinin korunması, sistemin gerektiği gibi işlemesinin sağlanması, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve suç teşkil edebilecek işlemlerin önlenmesi amacı ile, kanunen yükümlü olduğu tüm önlemleri almaktadır. Bu konuda, Crypto Exchanges’in bütün çalışanları gerekli eğitimden geçmiştir, Kullanıcı da bu hususun bilincindedir ve kanunlar ile yasaklanmış ve suç teşkil eden işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.
4.1. Kimliğin Doğrulanması
Crypto Exchanges ile Kullanıcı arasında hizmet ilişkisinin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin Kullanıcı tarafından temin edilmesi gereklidir:

 • Kullanıcı’nın adı ve soyadı
 • Kullanıcı’nın elektronik posta adresi

MTE çerçevesinde, Site’de yer alan kullanıcı bilgi formu, kayıt esnasında ve Kullanıcı Sözleşmesi kurulurken, kullanıcı tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Ayrıca Kullanıcı, resmi ve geçerli kimlik belgesinin (T.C. Vatandaşları için nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı) net bir şekilde okunabilen bir fotoğrafını sistem aracılığı ile Site’ye yükleyecek ve Crypto Exchanges’ın onayına sunacaktır. Kullanıcı’ya ait resmi kimlik belgesinin, (T.C. Vatandaşları için) Mernis ile entegre bir şekilde ve görsel destek yolu ile doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca Kullanıcı’nın mevcut ikamet adresini gösterir bir belge temin ederek, Kullanıcı adres doğrulamasından geçmesi gerekmektedir. Kullanıcı, herhangi bir parasal işlem yapmasa dahi; Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabulü ile eşdeğer olan bu kimlik doğrulama adımını tamamlaması gerekmektedir.

Ayrıca Crypto Exchanges;
a) Kullanıcı işlemlerinin amacı gereği (işlem neticesinde fayda sağlayan özel ya da tüzel kişi) gerektiğinde tespit edilmesi, kullanıcının işlemi hakkında detaylı bilgi toplanmasına,
b) Kullanıcı işlemlerinin takibi ve müşteri kişisel profili ile birlikte değerlendirilmesine,
c) Yüksek işlem hacmi (tek ya da birden fazla takas ya da satış işleminin miktarı 100.000,00 TL ve üzeri olan kullanıcılar) olan ya da riskli/şüpheli işlemler (işlem hacmi düşük dahi olsa, mevzuata aykırı olma şüphesi uyandıran), gerçekleştiren, kimlik bilgilerinin sağlığı ya da yeterliliği konusunda şüphe mevcut olan Kullanıcılar’ın izlenmesi ve kayıt altında tutulmasına, bu gibi işlemlerin gerekli hallerde durdurulmasına ya da gerçekleşmiş işlemin iptaline, (Crypto Exchanges, gerekli gördüğünde izleme faaliyetini tüm Kullanıcılar için aktif hale getirmeye karar verebilir) her zaman karar verebilir.
Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yapacakları her türlü satış ya da takas işleminin muhatabının da (diğer Kullanıcı/alıcı Kullanıcı) bu kimlik doğrulaması prosedürünü tamamlamış olması gerekmektedir.. Aksi takdirde, Crypto Exchanges söz konusu işlemi onaylamama yetkisine sahiptir.
4.2. Üyeliğin Kabul Edilmeyeceği/Sonlandırılacağı Durumlar
Aşağıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişiler Site’ye üye olarak kabul edilemezler ve bu durum/durumların ortaya çıkması halinde, her ne şekilde olursa olsun tesis edilmiş olan üyelik derhal iptal edilir.
Buna göre;
Sahte isim ya da kimlik belgesi ile Kullanıcı hesabı açılmaya çalışılması, kimlik doğrulama adımında talep edilen belgelerin, Site’ye Kullanıcı tarafından zamanında ya da hiç yüklenmemesi halinde üyelik başvurusunda bulunan kişilerin
Yapılan kontrolde, yerel ve uluslararası resmi kuruluşlar tarafından, 5549 ve 6415 sayılı kanunlar ve bunlarla ilgili mevzuat başta olmak üzere, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları bildirilen kişilerin,
Yukarıdaki listede kimlik bilgileri olmamasına rağmen, Crypto Exchanges kayıtlarında kara para aklama ya da terörizmin finansmanı başta olmak üzere, herhangi bir mali suç ile ilişkisi bulunduğuna dair bilgi olan kişilerin,
Bahis ve kumar ile bağlantılı kullanıldığı tespit edilen Kullanıcı hesapları ve/veya bu hesaplarla ilgisi olduğu tespit edilen Kullanıcılar’ın
üyelik işlemleri kabul edilmez/sona erdirilir.
4.3. Kısıtlanabilir Kullanıcılar
Aşağıdaki özellikleri taşıyan kişiler, Site’ye üye olarak kabul edilseler dahi, Kullanıcı hesaplarının onaylanıp onaylanmaması Crypto Exchanges yönetiminin inisiyatifinde olup ancak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bu hesaplara onay verilecektir ya da kısıtlı erişim sağlanabilecektir.
Bu kişiler;

 • Sivil toplum kuruluşları, tüm dernek, vakıf, Siyasi parti ve spor kulüpleri,
 • Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, BDDK, SPK ve banka çalışanları,
 • Kripto para alım satımını kısıtlayan ya da tamamen yasaklayan ülkelerin vatandaşları ya da bu ülkeler merkezli tüzel kişilerdir.

Yukarıdaki madde 4 kapsamındaki kriterlerden dolayı hesabı incelenen ya da geçici veya kalıcı olarak durdurulan Kullanıcılar’ın statüleri, Crypto Exchanges tarafından her zaman görülecek gereklilik üzerine değiştirilebilir.
Yukarıdaki maddelerden herhangi birindeki kriterlerden dolayı hesabı incelenen ya da geçici veya kalıcı olarak durdurulan Kullanıcılar, Crypto Exchanges tarafından her zaman, görülecek gereklilik üzerine, birbiri arasında değişikliğe tabi tutulabilir, statüleri değiştirilebilmektedir
4.4. Risk Analizi ve İzleme
Müşteri tanıma tedbirleri kapsamında Crypto Exchanges, Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetleri ile kripto para alım satım platformunu risklere karşı korur, izler ve kontrol eder.
Crypto Exchanges, Müşterileri’nin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimseyip suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yaparak bu analiz sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir.
4.5. Tespitler ve Alınan Önlemler
Standart müşteri tanıma tedbirleri kapsamında asgari olarak Crypto Exchanges tarafından yapılması gereken tespitlere aşağıda yer almaktadır:

 • Müşteri kimliğinin, adres teyidinin, gerçek faydalanıcının, yetkilendirilmiş temsilcilerin yasal mevzuat ve Crypto Exchanges Teknoloji A.Ş. iç politikaları dahilinde tespiti ve teyidi,
 • Müşterilerin, uluslararası yaptırım listelerinde yer alma risklerine karşı (ülke risk değerlendirmesi dahil) taranması,
 • Müşteri ve müşteri ile ilişkili tarafların siyasi nüfuz sahibi veya siyasi nüfuz sahibi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesi,
 • Müşteri ve müşteri ile ilişikli tarafların, uluslararası yaptırımlar ve Crypto Exchanges İç Politikaları kapsamında kabul edilen çok yüksek riskli ülkeler ile ilişkili olup olmadıklarının araştırılması,
 • Başkası adına ve/veya hesabına hareket edilip edilmediğinin tespiti,
 • Olağandışı işlemlerin tespit edilmesine yönelik olarak müşteri işlemlerinin izlenmesi,
 • Gelir kaynağının tespiti ve teyidi,
 • Firmamız ile çalışılmasının gerekçesi ile ilgili bilgilerin alınması.

Müşteri kabulü sırasında veya sonradan yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, Crypto Exchanges tarafından riskli olarak kabul edilen müşteriler için ayrıca artırılmış müşteri tedbirleri uygulanır. Risk değerlendirmesi sonucundan bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası mevzuat ile güncel firma uygulamaları kapsamında riskli müşteri/işlem/sektör değerlendirmeleri çerçevesinde artırılmış tedbirler alınması ve/veya izleme faaliyetlerinin güncellenmesi gündeme gelebilir.
Artırılmış müşteri tedbirleri kapsamında asgari olarak Crypto Exchanges tarafından yapılması gereken tespitlere de aşağıda yer verilmiştir:

 • Müşterinin, gerçek faydalanıcının, yetkilendirilmiş temsilcinin (Crypto Exchanges’ın yapısı dahil) kimlik tespiti ve uluslararası yaptırım listelerinde yer alma risklerine karşı filtrelenmesi,
 • İlgili iş kolu yönetimi/üst yönetim tarafından müşteri ilişkisine onay verilmesi,
 • Müşterinin, gerçek faydalanıcının, servetinin tespit ve gerekli durumlarda belge üzerinden teyit edilmesi,
 • Müşteriye ait fon kaynaklarının ve/veya sermayenin kolay ve tatmin edici şekilde doğrulanıp doğrulanmadığının tespiti ve gerekli durumlarda belge üzerinden teyidi,
 • Şirket ile çalışılmasının gerekçesi ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi.
 •  SON HÜKÜMLER

Crypto Exchanges, MTE’nin içeriğini gerekli gördüğü zaman değiştirebilir.
MTE’nin güncel içeriği Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Herhangi bir ihtilaf halinde, Crypto Exchanges kayıtları tek başına geçerli ve tarafları bağlayıcıdır.