Giriş Kayıt ol Avatar

Aydınlatma Metini

Crypto Exchanges (“Crypto Exchanges” ya da ‘‘Şirket’’) olarak gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

  • Veri sorumlusu; Kanun’un 3-ı. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup Crypto Exchanges siz değerli müşterilerimize/potansiyel müşterilerimize ilişkin veriler bakımından veri sorumlusudur.
  • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı; Siz değerli müşterilerimize ait ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı-baba adı, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, kimlik numarası/numaraları, diğer kimlik bilgileri, fotoğraf, banka hesap numaraları, adres, meslek bilgisi, ,cihaz türü ve kimliği, kullanımla ilgili izleme bilgileri, IP adresi ve WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı)’dan elde edilen bilgiler, işlem geçmişi, erişim tarihi ve saati, tarayıcı türü ve sürümü, konum bilgisi şeklindeki kişisel veriler, yapacağınız anlaşmaların akdedilmesi, yerine getirilmesi ve feshi de dahil olmak üzere tüm aşamalarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi ve Kanun'un 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu olan Crypto Exchanges Teknoloji Anonim Şirketi tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenecektir;

2.1. hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması,
2.2. müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması,
2.3. yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla,
2.4. aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi,
2.5. sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması,
2.6. ticari/iş stratejilerinin planlanması,
2.7. web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması,
2.8. modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti,
2.9. gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
2.10. ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması,
2.11. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi,
2.12. mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
2.13 müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanması mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi.
2.14. sistemlerimizin, sunulan hizmetlerimizin ve ara yüzün tüm platformları (IOS, Android) kullanan kullanıcılar için erişilebilir olmasının sağlanması.
Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi, ticari elektronik ileti onayınızı vermişseniz hizmetlerimize ilişkin haberlere, bilgilere ve güncellemelere, tekliflerimize ve özel etkinliklerle ilgili ve ilginizi çekebilecek diğer pazarlama unsurlarını gönderme amaçları olmak üzere, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve kullanıcılarımızla olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

  • Kişisel Verilerinizin Aktarılması; Crypto Exchanges Teknoloji nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz Kişisel verileriniz, Crypto Exchanges Teknoloji tarafından Türkiye'deki yasal ve mali denetimler kapsamında iş ortaklarına, danışmanlarına, yetkili mahkeme ve/veya kurumlara ve kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun'un 8. maddesine uygun olarak aktarılabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Crypto Exchanges Teknoloji tarafından doğrudan veya dolaylı olarak belirli kişisel veri işleme koşulu ve amacı çerçevesinde danışmanlık, destek veya diğer hizmetler alan veya almayı düşünen herhangi bir üçüncü kişiye, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Crypto Exchanges Teknoloji kişisel verilerinizi özellikle aşağıdaki durumlarda, belirtilen kişilere aktarabilir, işleyebilir ve depolayabilir;

  • Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,
  • Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere,
  • Crypto Exchanges Teknoloji’nin şirketlerine, şirket gruplarına,
  • faaliyetlerimizi yürütmek üzere hukuk, vergi vb. alanlarda destek, danışmanlık alınan ve hizmet alınan üçüncü taraflara,
  • işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara,
  • hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara
  • Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, İngiltere, OECD ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabiliriz.

4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi; tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, yapacağınız bildirimler vasıtasıyla, web sitemiz, mobil uygulamalar, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz, çağrı merkezimizle veya hizmet aldığımız çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, KPS, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Crypto Exchanges Teknoloji dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır. Bu meşru nedenlerle toplanan kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, burada belirtilen amaçlar için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçlarına uygun olarak Crypto Exchanges Teknoloji tarafından işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz; Üyelik sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK m.5/2 c) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Crypto Exchanges Teknoloji’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Ayrıca, verilerin yurt dışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti ise ilgili kişinin “açık rızasının alınması kaydıyla gerçekleştirilecektir.
Crypto Exchanges Teknoloji, kişisel verileri bu aydınlatma metni ve Kanun çerçevesinde toplanma amaçlarına aykırı bir şekilde işlemeyecek ve ilgili kişi tarafından talep edilmesi halinde veya re’sen ya da veri işleme amacının ortadan kalkması üzerine silecek, imha edecek veya anonimleştirecektir.
5- Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız ise
5.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
5.2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
5.3. Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
5.6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
5.7. (5.5) ve (5.6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
5.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
6- Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu; KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvkk@cryptoexchanges.com adresine iletebilirsiniz. Diğer tüm haklarınızı Şirketimizin KVK Politikası inceleyerek öğrenebilirsiniz. İlgili kanun maddesi kapsamında tüm bilgi alma taleplerinizi kvkk@cryptoexchanges.com adresinden Şirket’imize iletebilirsiniz. İlgili Başvuru Formu’na linkten veya site içerisinde belirtilen alanlardan ulaşabilirsiniz. Başvurularınız; Şirketimiz tarafından kimliğiniz doğruladıktan sonra, Kanun’da belirtilen süreler doğrultusunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;
1. Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız
2. T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası
3. T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz ve kimlik numaranız
4. Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz
5. Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız
6. Talep konusu
mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir.
Başvurularınız Crypto Exchanges Teknoloji tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın Crypto Exchanges Teknoloji’ye ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun Crypto Exchanges Teknoloji’ye ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.